Windykacja należności

Zapewniamy pełną profesjonalną windykację należności, począwszy od weryfikacji dłużników i ich sytuacji finansowej, sporządzania i przesyłania do dłużników wezwań do zapłaty, prowadzenia postępowań sądowych, prowadzenie postępowań komorniczych, po mediacje i ugody z dłużnikami.

Oferujemy tradycyjną windykację należności na zlecenie, czyli w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, bądź windykację powierniczą. Windykacja powiernicza polega na powierniczym – w celu windykacji – czasowym przeniesieniu dochodzonej wierzytelności na naszą firmę. Jest to forma bardzo komfortowa dla Klienta, albowiem nie musi on uczestniczyć bezpośrednio w procesie windykacyjnym. Klient formalnie przestaje być stroną dla dłużnika. Dzięki takiej konstrukcji, dłużnicy w kontaktach z profesjonalną firmą windykacyjną – jako nowy Wierzycielem, zmieniają swoje zachowanie i chętniej spłacają zobowiązania.

Wynagrodzenie ustalane jest procentowo od wartości zleconej do windykacji wierzytelności. Wysokość prowizji uzależniona jest od osoby dłużnika, wysokości i przeterminowania zobowiązania. Prowizja ustalana jest indywidualnie w każdej sprawie, jednakże pobierana jedynie w przypadku skutecznego odzyskania wierzytelności.

Nadmieniamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciele (nasi Klienci) mogą żądać od dłużnika rekompensaty za wszelkie koszty odzyskiwania należności, poniesione z powodu opóźnień w płatnościach, w tym także te związane ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej. Powyższe oznacza, że koszty naszego wynagrodzenia, ostatecznie zostają zapłacone przez dłużnika.